ล่องต้นน้ำแม่กลอง

โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่งแม่กลอง – เดินป่า – น้ำตกทีลอเล (2)

ท่านละ 6,800 บาท อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก 2 คืน, (ค่าที่พักตูกะสู 1 คืน , เต้นส์ 1 คืน ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าช้างสำหรับขนสัมภาระ , ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ค่าประกันการเดินทาง )