ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

อัตราค่าบริการ

 • จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 2,400 บาท
 • จำนวน 5-7 ท่าน ราคาท่านละ 3,000 บาท
 • จำนวน 3-4 ท่าน ราคาท่านละ 3,700 บาท
 • จำนวน 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,700 บาท

(อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าพัก 1 คืน, ค่าอาหาร 4 มื้อ, ค่าล่องเรือยาง, ค่ารถสองแถว รับ-ส่งในโปรแกรม, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ, ค่าประกันการเดินทาง)

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

         ตูกะสูคอทเทจ ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตก ดินแดนแห่งขุนเขา พงไพร และสายน้ำในเขตอำเภออุ้มผาง ความงดงามทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ชมทัศนียภาพบนเส้นทางกะเหรี่ยงลอยฟ้าของเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานเหนือสายน้ำแม่กลองกับการล่องแก่งด้วยเรือยาง และชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตก “ทีลอซู”

วันที่ 1 ของการเดินทาง 

07.30 น. เดินทางถึงอุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าที่พัก ตูกะสู คอทเทจ, บริการอาหารเช้า

08.30 น. เริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางเหนือสายน้ำแม่กลอง ชมความงดงามสองฟากลำน้ำ อาทิ ถ้ำผาโหว่,น้ำตกทีลอจ่อ,

น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน, แก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, น้ำตกมอลู่, และผาเลือด

11.30 น. ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือด รถยนต์สองแถวรับเดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน, ออกเดินป่าประมาณ 1.5 ก.ม. บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมาย

ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู

16.00 น. รถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับ ตูกะสู คอทเทจ , พักผ่อน

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารกินกะตู

วันที่ 2 ของการเดินทาง

05.30 น. รถยนต์รับเดินทางสู่ยอดดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้น, ทะเลหมอก และทัศนียภาพ

07.30 น. บริการอาหารเช้า, เก็บสัมภาระเดินทางกลับ………….โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ 

 • จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 2,400 บาท
 • จำนวน 5-7 ท่าน ราคาท่านละ 3,000 บาท
 • จำนวน 3-4 ท่าน ราคาท่านละ 3,700 บาท
 • จำนวน 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,700 บาท

(อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าพัก 1 คืน, ค่าอาหาร 4 มื้อ, ค่าล่องเรือยาง, ค่ารถสองแถว รับ-ส่งในโปรแกรม, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ, ค่าประกันการเดินทาง)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป

 • ยาประจำตัว,ยามากันแมลง
 • ชุดที่สวมใส่สำหรับล่องแก่ง
 • รองงเท้าฟองน้ำ หรือรองเท้ารัดส้นที่เปียกน้ำได้

หมายเหตุ

 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • โปรแกรมนี้ใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤษภาคม
 • กรณียกเลิกหรือลดจำนวนห้องพัก/ผู้เข้าพัก ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 15 วัน หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ทางตูกะสู คอทเทจ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • กรณีทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุทางเรือหรืออื่นๆ ทางตูกะสู คอทเทจ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู