ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ท่านละ 7,500 บาท อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก 3 คืน, (ค่าที่พักตูกะสู 2 คืน , เต้นส์ 1 คืน ค่าอาหาร 8 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าช้างสำหรับขนสัมภาระ , ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ค่าประกันการเดินทาง )

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

         ตูกะสูคอทเทจ ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตก ดินแดนแห่งขุนเขา พงไพร และสายน้ำในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากที่ยังคงความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ชมทัศนัยภาพบนเส้นทางกะเหรี่ยงลอยฟ้า 1,219 โค้ง ของเทือกเขาถนนธงชัย ตื่นเต้นเร้าในผจญภัยเหนือสายน้ำแม่กลอง และความงดงามของน้ำตกทีลอเลกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ

วันที่ 1 ของการเดินทาง

16.30 น. เดินทางถึงอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าที่พักตูกะสู คอจเทจ

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

วันที่ 2 ของการเดินทาง

07.30 น. บริการอาหารเช้า, เตรียมตัวสัมภาระสำหรับการเดินทางไปน้ำตกทีลอเล

08.30 น. รถยนต์รับเดินทางไปยังหมู่บ้านปะหละทะ จุดเริ่มต้นล่องแก่งผจญภัยเหนือสายน้ำแม่กลอง

09.30 น. เริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางบนสายน้ำแม่กลอง ชมธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำแม่กลองและผจญ

สนุกตื่นเต้นเร้าใจกับแก่งต่างๆ อาทิ กลุ่มแก่งเลกะติ, แก่งบันได, แก่งหักศอก, และกลุ่มแก่ง

คนมอง, บริการอาหารกลางวัน(ข้าวห่อ)ระหว่างการเดินทาง

15.00 น. ถึงบริเวณจุดตั้งแค้มป์พักแรมเหนือน้ำตกทีลอเล, ล่องเรือต่อไปยังน้ำตกทีลอเล เที่ยวชมความงด

งามของน้ำตกทีลอเล ทั้งด้านตอนบนและที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่กลอง

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ จุดตั้งแค้มป์พักแรมเหนือน้ำตกทีลอเล , พักผ่อน

วันที่ 3 ของการเดินทาง

07.00 น. บริการอาหารเช้า

08.00 น. เก็บสัมภาระขึ้นหลังช้าง ออกเดินป่าจากจุดตั้งแค้มป์พักแรมมุ่งสู่บ้านกะเหรี่ยง

เซปละ(ประมาณ 20 ก.ม. ใช้เวลาการเดินป่าประมาณ 6-8 ชั่วโมง) ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง

ใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตลอดเส้นทางเดินป่าจะผ่านป่า

ดิบเขา, ป่าดิบแล้ง, ป่าไผ่, ป่าเบญจพรรณ และน้ำตกนิรนาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ระหว่างการเดินทาง ณ ห้วยกะเปี่ยคี กลางป่าใหญ่

16.00 น. ถึงจุดรถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับที่พัก ตูกะสู คอทเทจ

18.30 น. บริการอาหารเย็น ที่ตูกะสู คอทเทจ, พักผ่อน

วันที่ 4 ของการเดินทาง

05.30 น. รถยนต์สองแถวรับเดินทางสู่ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอก, พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

07.30 น. บริการอาหารเช้า, เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น. เดินทางกลับ……….โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 7,500 บาท อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก 3 คืน, (ค่าที่พักตูกะสู 2 คืน , เต้นส์ 1 คืน ค่าอาหาร 8 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าช้างสำหรับขนสัมภาระ , ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ค่าประกันการเดินทาง )

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป

  • ยาประจำตัว,ยาทากันแมลง
  • ไฟฉาย
  • กางเกงขาสั้นสำหรับเดินป่า, รองเท้าสำหรับเดินป่า
  • ผ้าผลัดเปลี่ยนอาบน้ำ ( สุภาพสตรี )

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • โกรมค่านั่งช้าง จ่ายค่าช้างเพิ่ม เชือกล่ะ 2.600 บาท ( นั่งได้ 2 ท่าน )
  • อัตราค่าบริการนี้ จำนวน 6 ท่าน
  • กรณียกเลิกหรือลดจำนวนห้องพัก/ผู้เข้าพัก ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 15 วัน หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ทางตูกะสู คอทเทจ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  • กรณีทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุทางเรือหรืออื่นๆ ทางตูกะสู คอทเทจ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

Mr.Karl Wassermann

Mr.Karl Wassermann