น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

อัตราค่าบริการท่านละ 3,600 บาท (อัตราค่าบริการนี้รวม , ค่ารถรับส่งในโปรแกรม, ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นส์1คืน,บ้านพักตูกะสู 1 คืน), ค่ามัคคุเทศก์นำทาง, ค่าลูกหาบ, ค่าประกันการเดินทาง)

วันที่ 1 ของการเดินทาง

08.00 น. เดินทางถึงอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าที่พักทำธุระส่วนตัว, จัดเตรียมสัมภาระ, บริการอาหารเช้า

10.00 น. รถยนต์รับเดินทางต่อไปยังบ้านกุยเลอตอ จุดเริ่มต้นของการเดินป่า ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

12.00 น. ถึงหมู่บ้านกุยเลอตอ, บริการอาหารเที่ยง (ข้าวห่อ)

13.00 น. ออกเดินป่าจากหมู่บ้านกุยเลอตอไปยังจุดพักค้างแรมริมน้ำตกเล็ก ใช้เวลาการเดินป่าประมาณ  3 ชั่วโมง บนเส้นทางเดินป่าพร้อมศึกษาธรรมชาติระหว่างการเดิน

16.00 น. ถึงจุดพักค้างแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. บริการอาหารเย็น, แค้มป์ไฟ

วันที่ 2 ของการเดินทาง

08.00 น. บริการอาหารเช้า, เก็บสัมภาระ

09.00 น. ออกเดินป่าต่อไปยังน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร ใช้เวลาการเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ชมน้ำตกรูปหัวใจ

พร้อมบริการอาหารกลางวัน (ข้าวห่อ) ระหว่างการเดินทาง

12.30 น. ออกเดินป่าต่อไปยังจุดชมวิว บนยอดดอยมะม่วงสามหมื่น และเดินทางกลับยังหมู่บ้านกุยเลอตอ

17.00 น. ถึงหมู่บ้านรถยนต์รับเดินทางกลับที่พัก ตูกะสู คอทเทจ

19.00 น. ถึงที่พัก, บริการอาหารเย็น, พักผ่อน

วันที่ 3 ของการเดินทาง

05.30 น. รถยนต์รับไปดอยหัวหมดชมทะเลหมอก, พระอาทิตย์ขึ้น,ทัศนียภาพผืนป่าตะวันตก

07.30 น. บริการอาหารเช้า, เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น. ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 3,600 บาท (อัตราค่าบริการนี้รวม , ค่ารถรับส่งในโปรแกรม, ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นส์1คืน,บ้านพักตูกะสู 1 คืน), ค่ามัคคุเทศก์นำทาง, ค่าลูกหาบ, ค่าประกันการเดินทาง)

*อัตราค่าบริการนี้ จำนวน 8 ท่าน ขึ้นไป*

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป..

  • ยาทากันแมลง, ยาประจำตัว
  • เสื้อกันฝน, ชุดเดินป่าที่รัดกุม พร้อมรองเท้าเดินป่า
  • ผ้าสำหรับผลัดเปลี่ยนอาบน้ำ (สุภาพสตรี)

หมายเหตุ

  • กรณียกเลิกหรือลดจำนวนห้องพัก/ผู้เข้าพัก ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 15 วัน หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ทางตูกะสู คอทเทจ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  • กรณีทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุทางเรือหรืออื่นๆ ทางตูกะสู คอทเทจ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด