Tag-Archive for » อุ้มผางคี «

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

คำว่าทีลอซูเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่า “น้ำตกดำ” ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อทอ ลำน้ำทั้งสายไหลผ่านหน้าผาสูงชันตกลงสู่เบื้องล่าง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ความกว้างของน้ำตกประมาณ 500 เมตร more »

อุ้มผางคี

อุ้มผางคี

อุ้มผางคี

more »