Tag-Archive for » น้ำตกโคทะ «

โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่งแม่กลอง – น้ำตกทีลอเล

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

อัตราค่าบริการ ท่านละ 4.200 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก2 คืน, ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าช้างสำหรับขนสัมภาระ , ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ค่าประกันการเดินทาง ) more »

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่งแม่กลอง – เดินป่า – น้ำตกทีลอซู – น้ำตกทีลอเล

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

อัตราค่าบริการ ท่านละ 4.800 บาท ค่าที่พัก 3 คืน ( อัตราค่าบริการนี้รวม  ค่าที่พักตูกะสู 2 คืน, เต้น 1 คืน  ค่าอาหาร 10 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าช้างสำหรับขนสัมภาระ , ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้ง 2 เขต ค่าประกันการเดินทาง )
more »

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่ง – น้ำตกทีลอซู – น้ำตกปะละทะ

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ ท่านละ 4.900 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่ารถตู้รับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าที่พัก2คืน บ้านพักตูกะสู คอทเทจ , ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง ) more »

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู

 

น้ำตกทีลอจ่อ

น้ำตกทีลอจ่อ

อัตราค่าบริการ ท่านละ 3.000 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าล่องเรือยาง, ค่าอาหาร 6 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ) more »

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

คำว่าทีลอซูเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่า “น้ำตกดำ” ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อทอ ลำน้ำทั้งสายไหลผ่านหน้าผาสูงชันตกลงสู่เบื้องล่าง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ความกว้างของน้ำตกประมาณ 500 เมตร more »

อุ้มผางคี

อุ้มผางคี

อุ้มผางคี

more »

ดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

อยู่ในเขตบ้านอุ้มผางลักษณะเป็นเทือกเขายาวติดต่อกัน  บนเขาจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น  จะมีแต่ต้นหญ้าเตี้ย ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป รวมทั้งโขดหินเป็นระยะๆ มองจากด้านล่างขึ้นไปจะเหมือนพรมสีเขียว แซมด้วยโขดหิน ต้นไม้ และดอกไม้ หากขึ้นไปบนยอดเขาจะมองเห็นบ้านอุ้มผาง และทิวเขาสลับซับซ้อนโดยรอบ  more »

น้ำตกทีลอเล

น้ำตกทีลอเล

น้ำตกทีลอเล

ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก เป็นน้ำตกที่อยู่บนโตรกผาคล้ายถ้ำ ตกลงสู่ลำน้ำแม่กลองท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม น้ำตกทีลอเลเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางลักษณะผจญภัย และศึกษาธรรมชาติ นิยมเดินทางโดยการล่องแก่งเรือยางไปตามลำน้ำแม่กลอง more »

น้ำตกปริตุ๊โกร

น้ำตกปริตุ๊โกร

น้ำตกปริตุ๊โกร

ตั้งอยู่บ้านกะเหรี่ยงกุยเลอตอ ใช้เส้นทาง 1288 ที่เลาะขนานพรมแดนไทย-พม่า ซึ่งหมู่บ้านกุยเลอตอนี้ในอดีตเคยเป็นจุดตรวจเอกสานผ่านแดน ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะถูกบรรจุอยู่ในกระบอกไม้ไผ่มีฝาปิดกันชำรุดฉีกขาดซึ่งเรียกว่า “อุผะ” ต่อมาเพี้ยนเป็น “อุ้มผาง” คือชื่ออำเภอในปัจจุบัน more »

น้ำตกโคทะ

น้ำตกโคทะ

น้ำตกโคทะ

ตั้งอยู่บ้านกะเหรี่ยงโคทะ ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอ้มผาง เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ เกิดจากลำห้วยกล้อทอ ลำน้ำเดียวกับน้ำตกทีลอซู แต่อยู่ด้านล่างของน้ำตกทีลอซู มีขนาดกว้างกว่า 100 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ สูงกว่า 50 เมตร การเดินทางใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ  more »