Tag-Archive for » น้ำตกทีลอซู «

โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่งแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 3

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

อัตราค่าบริการ ท่านละ 4.500 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่ารถตู้รับ-ส่งในโปรแกรม , ค่าที่พัก 2 คืน  บ้านพักตูกะสู คอทเทจ , ค่าอาหาร 5 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง ) more »

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่ง – น้ำตกทีลอซู – น้ำตกปะละทะ

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ ท่านละ 4.900 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่ารถตู้รับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าที่พัก2คืน บ้านพักตูกะสู คอทเทจ , ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง ) more »

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่ง – เดินป่า – น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ ท่านละ 3.200บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก2คืน (เต้นส์ 1 คืน บ้านพักตูกะสู 1 คืน ), ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง ) more »

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู

 

น้ำตกทีลอจ่อ

น้ำตกทีลอจ่อ

อัตราค่าบริการ ท่านละ 3.000 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าล่องเรือยาง, ค่าอาหาร 6 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ) more »

โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู- น้ำตกปะละทะ

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ ท่านละ 3,200 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก 2 คืน บ้านพักตูกะสู คอทเทจ , ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง ) more »

โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร – ดอยหัวหมด

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

อัตราค่าบริการท่านละ 4,900 บาท (อัตราค่าบริการนี้รวม ค่ารถตู้รับ-ส่ง, ค่ารถรับส่งในโปรแกรม, ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นส์1คืน,บ้านพักตูกะสู 1 คืน), ค่ามัคคุเทศก์นำทาง, ค่าลูกหาบ, ค่าประกันการเดินทาง) more »

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ความกว้างของน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหล หลั่นเป็นชั้นๆ สูงประมาณ 300 เมตร แวดล้อมไปด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ของเมืองไทยและยังติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก more »

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

คำว่าทีลอซูเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่า “น้ำตกดำ” ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อทอ ลำน้ำทั้งสายไหลผ่านหน้าผาสูงชันตกลงสู่เบื้องล่าง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ความกว้างของน้ำตกประมาณ 500 เมตร more »

อุ้มผางคี

อุ้มผางคี

อุ้มผางคี

more »

ดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

อยู่ในเขตบ้านอุ้มผางลักษณะเป็นเทือกเขายาวติดต่อกัน  บนเขาจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น  จะมีแต่ต้นหญ้าเตี้ย ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป รวมทั้งโขดหินเป็นระยะๆ มองจากด้านล่างขึ้นไปจะเหมือนพรมสีเขียว แซมด้วยโขดหิน ต้นไม้ และดอกไม้ หากขึ้นไปบนยอดเขาจะมองเห็นบ้านอุ้มผาง และทิวเขาสลับซับซ้อนโดยรอบ  more »